Хэрэглэгч TresaWord2

Гишүүн болсон: 1 жил (2023, 4 сарын 2 эхлээд)
Төрөл: Нэвтэрсэн хэрэглэгч
Бүтэн нэр: TresaWord2
Байршил: Ankara, Türkiye
Вэб хуудас: https://rosesonpaper.com/
Тайлбар: Paper.io is a popular mobile game developed by Voodoo that challenges players to control a small square block and move it around a colored platform to conquer territory by drawing lines. The game is known for its challenging gameplay and the need for quick reflexes and strategic thinking.

TresaWord2 хэрэглэгчийн үйлдлүүд

Оноо: 100 оноо (Эрэмбэ #7)
Асуулт: 0
Хариулт: 0
Тайлбар: 0
Үнэлсэн: 0 асуулт, 0 хариулт
Өгсөн: 0 эерэг оноо, 0 сөрөг оноо
Авсан: 0 эерэг оноо, 0 сөрөг оноо

TresaWord2-н самбар

Энэ хэрэглэгч өөрийн самбарт бичихийг хориглолоо
...