0 votes
in Монгол бичиг by
edited
1. гадаад үг тэмдэглэдэг ЛХ ҮГИЙН ТӨГСГӨЛД ГАРЧ ИРЭХГҮЙ БНА. ДАН ҮСЭГ,ҮЕЭР БИЧМЭЛ ДАРМАЛ ХҮСНЭГТ ХИЙЖ БАЙГАА ЮМ.

эм үгийн дэвсгэр г бас дангаараа бичиж бологүй байх юм

бас гадаад үгний зи үгийн адагт нумтай гарч ирээд шилбэтэй болгож болдоггүй ээ. туслаач баярлалаа

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.
Bolorsoft Q&A -д тавтай морил. Энд та асуулт тавьж нийгэмлэгийн гишүүдээс хариулт авах боломжтой. Болор дуран вэб
...