0 votes
in Болор дуран by
Өнөө өглөө 3 жилийн хугацаатай болор дурангийн эрх авах мөнгөө шилжүүлсэн юмаа. Хэрэглэгчийн нэр миний мэйл хаягаар ирсэн юм. Тэрнийгээ хийгээд нэвтрэх гэхээр хэрэглэгчийн нэр @ агуулахгүй гэж гарч ирээд байна яах вээ. Зургийг нь хавсаргах гэсэн бас чадсангүй ээ

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.
Bolorsoft Q&A -д тавтай морил. Энд та асуулт тавьж нийгэмлэгийн гишүүдээс хариулт авах боломжтой. Болор дуран вэб
...