0 votes
in Болор дуран by
Office 2019 дээр аддин лоад хийхгүй байна. СОМ аддин жагсааландаа ч байхгүй байна. Болорсофтоо устгаад суулгасан бас байдаггүй ээ. Яаж оруулж ирэх вэ. Net framwork хэд байвал болох вэ. mscoree.dll-ийн загвар нь нөлөөлөөд байна уу.

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.
Bolorsoft Q&A -д тавтай морил. Энд та асуулт тавьж нийгэмлэгийн гишүүдээс хариулт авах боломжтой. Болор дуран вэб
...